CONDIŢII GENERALE TEHNICE GDPR

Condiţii generale:

I. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta secţiune stabileşte condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal aplicabile tuturor vizitatorilor, clienţilor, colaboratorilor, angajaţilor, partenerilor, reprezentanţilor acestora precum şi publicului larg care vizitează, indiferent de calitatea în care o fac, pagina de internet a societăţii comerciale GREENCARE SOLUTIONS cu sediul în Timişoara, Str. Hebe nr. 36, precum şi cei care participă la evenimentele organizate de aceasta.  

Societatea comercială GREENCARE SOLUTIONS cu sediul în Timişoara, Str. Hebe  nr. 36, nr. ORC Timiş J35/3144/2019, CUI 41499910, telefon: 0727749481, e-mail office@suprema.ro este reprezentată legal de doamna Maria Claudia Ardelean și domnul Ștefan Lucian Roșu.

Societatea comercială cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în cadrul prezentelor Condiţii Generale. 

Societatea comercială prelucrează datele cu caracter personal, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Societatea prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate (inclusiv prin intermediul website-ului nostru www.suprema.ro sau indirect, cu ocazia derulării raporturilor  comerciale/contractuale şi/sau participării, indiferent de calitatea în care o fac, la evenimentele organizate de societatea comerciala și/sau în cadrul societăţii comerciale GREENCARE SOLUTIONS SRL.  

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul persoanelor vizate,  dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de bună voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea societăţii noastre, de exemplu prin documente contractuale, prin formularul on-line, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newslettere, participarea la tombole şi concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare pe website-ul societăţii noastre.

Utilizarea website-ului societăţii comerciale GREENCARE SOLUTIONS SRL se supune prezentelor prevederi şi Termenilor şi Condiţiilor menţionate pe acest website.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor prevederi cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, nu utilizaţi website-ul nostru www.suprema.ro sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

In vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), societatea comercială are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

Societatea comercială nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menţionat, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restriţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru accesarea website-ului societăţii comerciale www.suprema.ro, nu este necesară furnizarea niciunui fel de date cu caracter personal.  

În contextul desfăşurării activităţii curente a societăţii comerciale, inclusiv derulării activităţii comerciale/contractuale, participării la evenimente  organizate de societatea comercială şi/sau în incinta acesteia sau abonarea la newsletter-ul societăţii comerciale, precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, aceasta va putea solicita anumite date cu caracter personal.

În sensul celor sus-menţionate, societatea comercială GREENCARE SOLUTIONS SRL va prelucra printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, semnătura, datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare (în anumite cazuri), telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail,  date bancare, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video, adresa IP, cod IBAN, codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate/paşaportului.   

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către societatea comercială, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

 • Angajaţii, clienţii, colaboratorii (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
 • Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, etc.) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

Persoanele vizate sunt obligate să furnizeze date complete, actualizate şi corecte.      

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice atribuţiilor societăţii comerciale, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor societăţii comerciale. 

Atunci când solicitați un serviciu furnizat de societatea comercială, precum şi atunci când participaţi la evenimentele organizate de aceasta, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de vizitator al imobilului societăţii comerciale, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim). 

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către societatea comercială, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor societăţii comerciale sau participării la evenimentele organizate de societatea comercială şi sau în incinta acesteia, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprima în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).   

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al societăţii comerciale persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/târgurile/serviciile oferite de societatea comercială.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este:

 • Îndeplinirea atribuţiilor legale ale societăţii comerciale;
 • Organizarea de evenimente specializate;
 • Derularea activităţii comerciale/contractuale a societăţii comerciale;
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; 
 • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; 
 • Comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
 • Arhivare, scopuri statistice; 
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.

Societatea comercială va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi  fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

 • Angajaţii, clienţii, colaboratorii (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);
 • Furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai societăţii, autorităţi/instituţii publice;

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi: 

 • Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti,  societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de societatea comercială cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile societăţii, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al acesteia prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter  personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai societăţii comerciale, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care societatea comercială intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de societatea comercială, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newsletter sau materiale informative din partea noatră, vă puteţi dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe” sau prin transmiterea unui e-mail.

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcţie de identificare generală.

Datele cu caracter personal cu funcţie de identificare generală (Codul numeric personal – CNP, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului etc.) vor fi prelucrate, exclusiv în situaţiile în care este necesară stabilirea identităţii persoanelor vizate şi prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legala/contractuală.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video.

Societatea Comercială, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea şi alte informaţii ce permit identificarea persoanelor vizate. 

Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, constituie date cu caracter personal:

a)chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei, sau

b)chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (ex: numărul de înmatriculare al vehiculului).

Scopul prelucrării datelor personale consta în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor şi/sau bunurilor private, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeplinirea obligaţiilor legale şi realizarea intereselor legitime.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către societatea comercială şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali/împuterniciţii persoanei vizate, reprezentanţii autorizaţi ai societăţii comerciale, organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi comunitare aplicabile atribuţiilor societăţii.

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se şterg. 

În relaţia cu societatea comercială, persoanele vizate, beneficiază conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie si procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, societatea comercială va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care societatea comercială prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către societatea comercială pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale acesteia şi/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce societatea comercială depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantata în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul societăţii comerciale. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, societatea comercială utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Niciun program de securizare a informaţiilor nu este infailibil.

În cazul plaţilor efectuate cu cardul, comercializarea se efectuează prin intermediul soluţiilor de plată online sau POS oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu societatea comercială. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu societatea comercială garantează legalitatea şi securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) şi a sistemelor informatice utilizate. 

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei economice-europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.  Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în forma scrisă, adresată societăţii comerciale, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. 

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către societatea comercială să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care societatea comercială demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţa. În caz de opoziţie nejustificată, societatea comercială este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză. 

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţa şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către societatea comercială constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de aceasta şi/sau îndeplinirea atribuţiilor legale şi/sau obligaţilor legale/contractuale. 

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, societatea comercială poate: fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate, fie să refuze să dea curs cererii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa societăţii comerciale cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@suprema.ro sau la următoarea adresă de corespondenţă: Timişoara, Str. Martir Petre Domăşneanu nr. 17. Cererii i se va anexa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.  

SC GREENCARE SOLUTIONS SRL

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. DISPOZIȚII GENERALE

Prezenta „Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal” a fost elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare,  privind protecţia datelor cu caracter personal şi reglementează modul în care sunt colectate și utilizate aceste informații, precum și condițiile de utilizare a informației în cadrul centrului medical.

 1. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul acestei politici de securitate este acela de a asigura nivelul corespunzător al protecţiei datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, prin aplicarea corespunzatoare a legislaţiei cu referire la protecţia datelor şi confidentialitatea comunicării. 

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţiile care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de persoanele împuternicite din cadrul centrului medical sau de către alte persoane împuternicite în condițiile legii. În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, subiectul datelor cu caracter personal are următoarele drepturi:

 • Dreptul la Informare (art. 13, art. 14) 
 • Dreptul la Acces (art. 15) 
 • Dreptul la Rectificare (art. 16, art. 19) 
 • Dreptul la Stergere (art. 17, art. 19) 
 • Dreptul la Restrictionare (art. 18, art. 19) 
 • Dreptul la Portabilitate (art. 20) 
 • Dreptul la Opozitie (art. 21) 
 • Decizii automate, profilare (art. 22) 
 • Dreptul la Restrictii (art. 23) 

Prin plasarea unei comenzi, clientul acceptă ca datele sale cu caracter personal să fie prelucrate în următoarele scopuri: 

 – constituirea de baze de date şi utilizarea acestora în legatură cu furnizarea produselor societăţii;

 – în scop de marketing.. 

Refuzul clientului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se echivalează cu imposibilitatea prestării serviciilor de către societate.

 1. SECURITATEA INFORMAŢIILOR

Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate. Societatea comercială GREENCARE SOLUTIONS SRL îndeplinește cerințele de securitate a datelor cu caracter personal şi garantează protejarea informației şi sistemelor informatice de accesul neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

 1. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
 2. a) Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

b). Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri.

c). Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate 

 1. d) Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate. 

e). Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decît este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate. 

f). Datele cu caracter personal se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate prevăzute de Regulamentul UE nr. 679/2016. Se vor lua măsurile necesare pentru păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

g). Se vor lua măsurile necesare pentru că datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului în care sunt colectate şi pentru care vor fi prelucrate, să fie şterse sau rectificate. 

h). Se vor lua masurile tehnice şi organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

GREENCARE SOLUTIONS SRL

Politica de utilizare Cookie-uri

 1. Politica de utilizare a Cookie-urilor

Aceasta se referă la cookie-urile din website-ul https://suprema.ro deținut de societatea comercială GREENCARE SOLUTIONS SRL, cu sediul în Timişoara, Str. Hebe nr. 36, denumit în continuare societatea comercială.

 1. Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni, stocate pe echipamentele terminale ale unui utilizator de Internet. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă printr-un web-server către un browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și nu conține programe software, viruși sau spyware, neavând acces la informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului. Aceste fişiere permit recunoaşterea echipamentului utilizatorului şi afişarea în mod corespunzător a paginii de Internet, adaptată preferinţelor individuale ale utilizatorului.

 1. Rolul fișierelor de tip Cookie

Fișierele de tip Cookies permit recunoaşterea echipamentului utilizatorului şi afişarea în mod corespunzător a paginii de Internet, adaptată preferinţelor individuale ale utilizatorului.

Cookie-urile au rolul de a vă asigura o experiență de navigare web plăcută și sigură și de a vă oferi servicii complete în funcție de comportamentul online manifestat pe websiteul https://www.suprema.ro

Concret, pe baza cookie-urilor societatea comercială are posibilitatea de a  :

 1. Adapta prezentarea și afișarea site-ului în funcție de preferințele dvs. (limbă, rezoluție etc);
 2. Crea statistici anonime, care nu presupun identificarea personal, bazate pe comportamentul dvs. pe site și de interesul manifestat pentru produsele prezentate; Aceste statistici ne permit să îmbunătățim structura și conținutul site-ului, astfel încât să vă oferim informațiile de care aveți nevoie.
 3. Asigura măsuri de securitate web.
 1. Tipuri de cookie-uri folosite pe siteul https://www.suprema.ro

Siteul https://www.suprema.ro folosește două tipuri de fișiere Cookie: per sesiune și fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare care se instalează în terminalul dvs. în timpul vizitei pe website-ul nostru și până la închiderea sesiunii sau a browser-ului folosit. Cookie-urile fixe rămân în terminalul utilizat de dvs. pentru o perioadă de timp mai mare, în funcție de parametrii acestora sau până când sunt șterse manual de dvs. 

 1. Cum sunt folosite cookie-urile pe https://www.suprema.ro?

Vizita dvs. pe https://www.suprema.ro poate instala fișiere de tip cookie pentru ca noi să putem analiza:

 1. performanța site-ului
 2. înregistrarea dvs. (log in, newsletter etc)
 3. profilul dvs. de utilizator
 4. locația dvs., în scop de targetare geografică

Dar și pentru a vă putea livra conținut publicitar personalizat. 

 1. Cookie – urile înregistrează sau / și conțin date personale?

Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal și nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi folosite doar pentru facilitarea anumitor funcționalități pentru dvs. Aceste date sunt criptate astfel încât persoanele neautorizate nu pot avea acces la ele.

 1. Ștergerea Cookie-urilor

Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web (browser, de exemplu) salvează Cookie-urile pe terminalul utilizatorilor de Internet în mod implicit. Totuși, setările pot fi schimbate de dvs . astfel încât instalarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web. Informații detaliate despre modurile de administrare a Cookie-urilor sunt disponibile în câmpul de setări al browser-ului web. Vă informăm că limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale modului în care sunt afișate paginile website-ului https://www.suprema.ro.

 1. De ce sunt Cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile sunt importante pentru funcționarea eficientă a Internetului, în interesul utilizatorului, deoarece contribuie la crearea unei experiențe de navigare web simplă și personalizată în funcție de interesele, preferințele și comportamentul fiecărui utilizator.

Blocarea sau dezactivarea Cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit sau pot limita semnificativ experiența dvs. pe web. Blocarea sau dezactivarea fișierelor Cookie nu înseamnă că nu vă vor mai fi livrate mesaje publicitare, ci că paginile web pe care vă aflați nu vă vor mai oferi o experiență adaptată tipului dvs. de comportament și preferințelor

Fișierele de tip Cookie sunt importante pentru:

a.Conținut și servicii adaptate preferințelor dvs. – categorii de produse și servicii.
b.Oferte adaptate intereselor dvs. – reținerea parolelor – în cazul în care optați pentru această funcționalitate.
c.Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul web (opțiuni family mode, funcții de safe search).

d.Limitarea frecvenței de livrare a mesajelor publicitare – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

e.Furnizarea de publicitate relevantă în funcție de utilizator.

f.Măsurarea, optimizarea și înregistrarea de date legate de performanța siteului – statistici legate de trafic, conținut vizualizat. Aceste informații sunt importante pentru îmbunătățirea experienței web a utilizatorilor.

 1. Securitate web și aspecte legate de confidențialitatea utilizatorilor

Cookie-urile NU sunt viruși și nu colectează date cu caracter personal.

Totuși, Cookie-urile pot fi utilizate în detrimentul utilizatorilor, de programele de tip Spyware. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, Cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Aplicațiile anti-spyware au rolul de a marca cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de scanare anti-virus/anti-spyware. Browserele au integrate setări de confidențialitate care oferă diferite nivele de acceptare a Cookie-urilor – precum perioada de valabilitate și stergere automată la încheierea unei sesiuni web.

 1. Alte aspecte de securitate legate de Cookie-uri:

Deoarece toți utilizatorii de Internet au dreptul la protecția identității online, este indicat să fiți informat în legătură cu posibilele riscuri de securitate . Având în vedere că prin intermediul acestor fișiere se face schimb de informații constant între browser și site-ul pe care îl vizitați, informațiile transmise prin Cookie-uri pot fi interceptate de persoane sau programe neautorizate. De exemplu, acest lucru este posibil în situația în care browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata/nesecurizată – cum e cazul anumitor rețele Wi-Fi.

Alte atacuri bazate pe cookie-uri pot fi posibile din cauza unor setări greșite ale acestor fișiere pe servere. Daca un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a primi acces la informațiile transmise prin Cookie-uri. Din aceste motive este esențial să acordați o atenție sporită setărilor prin care vă protejați informațiile personale disponibile online.

 

 1. Sfaturi pentru o navigare web sigură, bazată pe Cookies.

Datorită flexibilității lor și faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri folosesc Cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea Cookie-urilor nu vă va permite accesul pe site-uri precum Youtube, Gmail, Yahoo etc. De aceea, vă oferim câteva sfaturi care să vă asigure o navigare web sigură, prin intermediul Cookie-urilor:

a.Personalizați setarile browserului în ceea ce privește Cookie-urile.

b.Daca sunteți unicul utilizator al terminalului, puteți seta termene de expirare a Cookie-urilor prelungite.

c.În cazul în care nu sunteți unicul utilizator al terminalului, luați în considerare ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. 

d.Instalați aplicații antispyware și faceți-le constant update.

e.Asigurați-vă că browser-ul folosit este mereu updatat, deoarece multe dintre atacurile bazate pe Cookies sunt posibile din cauza punctelor slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

 

 

Toate browserele vă oferă posibilitatea de a vă seta personalizat modul de acțiune a Cookie-urilor. Pentru a ințelege aceste setări, accesați unul din linkurile de mai jos, în funcție de browser-ul folosit:

 • Setări Cookies în Internet Explorer
 • Setări Cookies în Firefox
 • Setări Cookies în Google Chrome
 • Setări Cookies în Safari

Pentru setările cookie-urilor generate de terți puteți consulta și site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/

 1. Linkuri utile

Pentru a afla mai multe informații despre Cookie-uri și cum funcționează acestea, accesați resursele de mai jos:

PROTOCOL PRIVIND CONSIMȚĂM NTUL
PERSOANEI VIZATE

 1. Scop 

  În cazul în care, în conformitate cu Regulamentul General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR), este necesar consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, acesta va intra în domeniul de aplicare al prezentului protocol.

 1. Responsabilități 

Operatorul de date, este responsabil în conformitate cu Regulamentul General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR), de obținerea consimțământului de la persoana vizată, sub indrumarea Responsabilului cu protectia datelor. 

 1. Procedura privind consimțământul 

3.1. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată și-a dat acordul explicit pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. 

3.2. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată a fost de acord ca datele sale personale  să fie procesate pentru unul sau mai multe scopuri precise.

3.3. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că formularul de solicitare al consimțământului este într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. 

3.4. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că prelucrarea datelor este limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (“reducerea la minimum a datelor”) prin consimțământul explicit dat de persoana vizată. 

 1. Procedura privind consimțământul copilului 

Operatorul trebuie să poată demonstra că, în cazul în care persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, iar procesarea se referă la un copil cu vârsta sub 16 ani, un consimțământ suplimentar a fost furnizat, din partea persoanei titular al răspunderii părintești asupra copilului.

 1. Aprobarea protocolului 

Acest document aparține societăţii comerciale GREENCARE SOLUTIONS SRL, iar administratorul este responsabil ca prezenta procedură să fie revizuită în conformitate cu cerințele Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR). 

O ediție actualizată a acestui protocol este disponibilă personalului.